Start.Catering.freelance kok.contact.Algemene voorwaarden .
Artikel 8: Verplichtingen van een huurder
8a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Kokerik.
8b De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9a Kokerik is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:- overmacht, zoals hierna nader is omschreven;- daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;- ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde; - handelingen of nalatigheid van Kokerik, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.
9b Kokerik is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.
9c Kokerik is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
9d Kokerik is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Kokerik onder zich heeft.

Artikel 10: Ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Kokerik gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Kokerik het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Kokerik, zonder dat Kokerik tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Kokerik ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden

11a Kokerik is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Kokerik aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Kokerik met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 12: Diensten op locatie.

12a Ingeval Kokerik diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever - voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is - ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.
12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 12a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
12c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
12d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Kokerik te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Overmacht
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto's, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Kokerik.

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Kokerik en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.